About us

About us

FCEH- Fund for Cultural Education and Heritage is established for cultivating human values focusing on creativity of Human Genius from Past and Present.

Individuals, people’s profiles, concepts, videos, books, paintings, sculpture, music, scientific papers, scientific research, humanity, humanitarian action, are all faces of one reality in a place opened for excellence, human collaboration and unity in diversity awareness. In particular those that are not exposed vividly in mainstream media or they are over passed unintentionally.

Material present in our page shall serve for promotional and educational purposes only, therefore we plea understanding from every side being individual, institution, establishment etc. if there is any perception of insult and/ or violation of any nature which in fact may be only unintentional. We would kindly ask to notify us via info@fekt.org so we may act upon accordingly.

FEKT- Fondacioni për edukim kulturor dhe trashëgimi është themeluar që, të kultivoj vlerat njerëzore duke u përqëndruar në Gjeniun njerëzor nga e kaluara dhe e tashmja.

Individët, profilet e njerëzve, konceptet, videot, librat, pikturat, sklupturat, muzika, shkrimet akademike, hulumtimet shkencore, humanizmi, aktivitetet hukanitare, që të gjithat janë një realitet në vendin e hapur për shkëlqyeshmërinë, bashkëpunimin ndërnjerëzor dhe vetëdijen e unitetit në llojllojshmëri. Në veçanti të atyrë të cilët nuk janë shfaqur haptas në medie popullore ose ata janë tejkaluar pa dashje.

Materiali prezent në faqen tonë duhet të përdoret vetëm për çështje promovuese dhe edukative, andaj lusim mirëkuptim nga secila palë, qoftë individ, institucion apo establishment etj., në rast se ka perceptim të ndonjë fyerje dhe/ apo shkelje të natyrave të ndryshme, e që mund të jenë vetëm të paqëllimshme; ju lusim që në raste të këtilla të na njoftoni nëpërmjet info@fekt.org, me qëllim që të veprojmë në përputhshmëri me ankesën.