Adem Gashi

Adem Gashi

5150
0
SHARE

 

Lindur më 18. X. 1953 në Nekoc të Gllogocit

Shkollimin fillor në Nekoc dhe Komoran

Shkollën Normale në Prishtinë

Studimet për Letërsi dhe Gjuhë Shqipe në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, ku ka ndjekur edhe studimet pasuniversitare, por është detyruar t’i ndërpresë për shkak të burgosjes, më 1982.

Më 1973 zë punë si arsimtar në shkollën e fshatit, në Nekoc.

Më 1977 punësohet në Radiotelevizionin e Prishtinës.

Më 1996, bashkë me Enver Malokun, punon në redaksinë e revistës ORA, ku publikon një seri të eseistikës politike dhe të vështrimeve letrare.

Po më 1996 emërohet drejtor i Televizionit në Tiranë, për Programin satelitor, deri më 1999.

Më 1999 emërohet drejtor i Radiotelevizionit të Kosovës, duke e hapur atë për herë të parë në Kosovën e lirë.

Më 1999 zgjidhet nënkryetar i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës, deri më 2001, kur zgjidhet kryetar, tashti i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, deri më 2005.

Më 2001 fiton bursën katër mujore të fondacionit gjerman “Heinrich Böll-Stiftung” me qëndrim në shtëpinë e nobelistit Bëll, në Langenbroich (Gjermani).

Më 2002 emërohet Këshilltar i lartë politik i ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

Më 2006 emërohet Drejtor i Zyrës për Komunikim në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, ku është edhe tani.

Publikim të parë e ka poezinë “Pranvera”, botuar në “Pionieri” (1966)

 

Botime të tjera:

POEZI:
PA OMBRELLË, 1982
DUKE PUNUAR AUTOPORTRETIN, 1985
REALITETI OBJEKTIV*, 1990
ËNDRRA TË LIGA, 1995
DORËSHKRIM I DJEGUR, 2000
LULET E VETMUARA*, 2001/2002
LADY MAK(TH)BETH*, 2006

KTHIMI I PAMUNDUR, LADY**  2013

LABIRINTET E MAKTHIT (Lady 3), 2015

S’I DUHET KUJT GJAKU IM, 2016

SHI DHE ZOG I VETMUAR, 2016

DITËT PA GJË*, 2017

VIZATIMI I VETMISË NË LETRËN E BARDHË, 2017

TREGIME:
VDEKJA E MIXHËS, 1987
PËLLUMBI I PAQES, 1989
UDHËTIMI I FUNDIT*, 2002

ROMANE:
A…ZH – VETËTIMAT E NËNTORIT, 2005

DITA TJETËR E JETËS,  2014

ESEISTIKË, VËSHTRIME E STUDIME:
NOSTALGJIA E LETRËS, 2003
PORTALI I FSHEHTË I JETËS
(Shënime nga shtëpia e Heinrich Bëll-it) 2007

* Veprat e shënuara (*) janë shpërblyer me çmime në shkallë nacionale si librat më të mirë të vitit, me çmimin e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, të Ministrisë së Kulturës të Kosovës, të Panairit Mbarëkombëtar të Librit, Fieri 2014. “Kthimi i pamundur, Lady” është nderuar me dy çmime. Libri i fundit “Ditët pa gjë” (2017) u nderua me Çmimin e Panairit të Librit, Prishtina 2017 duke u shpallur libri më i mirë i vitit në fushën e poezisë.

 

Nga viti 1980 e deri më 1990 është laureat i rreth pesëdhjetë çmimeve të konkurseve letrare të gazetave dhe revistave: Rilindja, Jeta e Re, Zëri dhe Bota e Re.

 

Ka redaktuar mbi 100 tituj të autorëve shqiptarë: poezi, romane, studime dhe eseistikë e monografi. Është tekstshkrues këngësh, nga të cilat janë bërë këngë mbi 130 sosh.

Ka përgatitur dhe publikuar dy vëllime poetike të poetit të vrarë Fazli Greiçevci, një vëllim poetik të poetit të ndjerë, Tahir Desku dhe një përzgjedhje poetike me motive arvanitase, “Pikoi molla gjak” (2004).

Është prezantuar në dhjeta antologji të lirikës shqipe.

Në gjuhë të huaja është prezantuar me cikle dhe panorama poetike në rumanisht, serbokroatisht,  gjermanisht dhe anglisht (Revista “Dalje” – Sarajevë,  1982; revista “Borec”, 8-9, Lubjanë 1990; “Am Erker”, Zeitschrift fur Literatur, Nr. 57, 2008;  “Albanische HEFTE” 1/2014; “THE ANGRY CLOUD”, (An Anthology of Albaian stories from Yugoslavia), përkthyes nga shqipja John Hodgson. Editor: Mensur Raifi, Rilindja, Prishtinë 1991.

Për krijimtarinë e tij kanë shkruar:

Dr Mensur Raifi, Xhemail Mustafa, Ibrahim Rugova, Ramadan Musliu, Dr. Emin Kabashi, Dr. Rifat Ismaili, Dr. Milazim Krasniqi, Dr. Ag Apolloni, Dr. Gëzim Ali, Adil Olluri, Vaid Hyzoti e shumë të tjerë.

 

Born on 18 October 1953 in Nekoc Gllogoc

Elementary educaion in Nekoc and Komoran

High School in Prishtina

Studies in Albanian Language and Literature in Univeristy of Prishtina Faculty of Philology,where he attended post-graduate studies,but he was forced to cease due to imprisonment in 1982.

In 1973 he worked as a teacher at the village in school in Nekoc.

In 1977 he was employed on Radio Television of Prishtina.

In 1996,along with Enver Maloku,he worked in the ORA megazine,where he published a series of political essays and literary views.

In 1996 he was appointed Director of the Televison in Tiriana,for the Satellite Program,until 1999.

In 1999 he was appoined the Director of the Radio and Televison of Kosovo,opening it for the first time in free Kosovo.

In 1999 he was elected the vice president of the Association of  Kosovo Writers,until 2001 when he was elected President of the League of  Kosovo Writers,until 2005.

In 2001 he wins four-mothns scholarship of the German foundation “Heinrich Boll-Stiftung” with residence at the Nobel Prize Laureate in Langenbroich ( Germany).

In 2002 he was appointed Senior Political Advisor to the Minister of Culture,Youth and Sports.

In 2006 he was appointed Director of the Communication Office at the Ministry of  Trade and Industry,where he is now.

The first publication has the poem “Spring” published in”Pioneer” (1996)

 

 

 

Other Publications:

Poetry:

Without Umbrella,1982

Working on Autoportrait,1985

Objective Reality*,1990

Bad Dreams,1995

Burned Manuscript,2000

Lonely Flowers*,2001-2002

Lady Mak(th)beth*,2006

Impossible Return,Lady** 2013

Labyrinth of  Nightmare (Lady 3),2015

Nobody Needs my Blood,2016

Rain and Lonely Bird,2016

Days With Nothing*,2017

Drawing of  Loneliness in the White Paper,2017

 

Stories:

The Death of Old Man,1987

Piegon of Peace,1989

Last Travel*,2002

 

Novels:

A….ZH- Thunderbolt of November,2005

Next Day of Life,2014

 

Essaystic,Observations and Studies:

Letter Nostalgy,2003

The Secret Portal of Life

( Notes from Heinrich Bell’s Home) 2007

 

* The listed works(*) have been awarded with prizes in the national level as the best books of the year,with the prize of the League of Kosovo Writers,of Ministry of Culture of Kosovo,of the Nationwide Book Fair,Fier 2014.”Impossible Return,Lady” was honored with two prizes. The last book “ Days with Nothing” (2017) was honored with the Book Fair Prize,Prishtina 2017,proclaiming the best book of the year in the field of poetry.

Between 1980 and 1990 he was the leaureate of about fifty prizes of literary contest for newspapers and magazines: Renaissance, The New Life, The Voice, and The New World.

 

He has Edited over 100 titles of Albanian authors: poetry,novel, studies and essays and monography. He is songwriters,of which more than 130 have been made.

He has prepared and published two poetic volumes of the killed poet Fazli Greiçevci,a poetic volume of the defunct poet,Tahir Desku and a poetic selection with arvanitas motives,”Apple Droped Blood”( 2004).

He was presented in many antology of  Albanian lyrics.

In foreign languages he was presented with cycle and poetic panorama in Rumanian,Serbian,Germanian and English.( Magazine “Exit”-Sarajevo,1982;magazine “Borec”,8,9 Lubjane 1990; “ Am Erker Zeitschrift fur Literatur, Nr. 57,2008; “Albanische HEFTE” 1/2014; “ THE ANGRY CLOUD” ( An Anthology from Albanian stories from Yugoslavia), transaltor from Albanian John Hodgson.Editor: Mensur Raifi,Rilindja, Prishtina 1991.

 

For his creativity they wrote:

Dr. Mensur Raifi, Xhemail Mustafa, Ibrahim Rugova, Ramadan Musliu, Dr. Emin Kabashi, Dr. Rifat Ismaili, Dr. Milazim Krasniqi, Dr. Ag Apolloni, Dr. Gëzim Ali, Adil Olluri, Vaid Hyzoti and many others.

Translated by Aid Durguti

 

SHARE
Previous articleLulzim Haziri
Next articleHülya n. Yılmaz

LEAVE A REPLY