Dr. Luljeta Abdullahu

Dr. Luljeta Abdullahu

4872
0
SHARE

Specialiste e Mjekësisë Nukleare

21.09 deri 02.10.2009 Qendren Klinike Shëndetësore-Njësia e Mjekësisë Nukleare në Rijek, te Prof. dr. Aleksandar Smokvina

Trajnim për përdorimin dhe menagjimin e Ecam  Siemens Gama Kamerës, dhe njohja me Modalite të e reja  Imazherike

01.09.2011 deri me 01.11.2011,në Universitetin “Sv.Kiril I Metodije” pranëe Institutit të Patofiziologjisë në Katedrën e Mjekësisë\Nukleare në Shkup, te Prof. dr.Daniela Popgorgeva

Kursi intensive në kuadër të edukimit  të Mjekësisë Nukleare në fushën e Kardiologjisë Nukleare dhe SPECT teknikës për Scintigrafi të Perfuzionit të miokardit

20-24.05.2013,UCCK,-EuropeAid/130719/C/SER/Multi”Prishtinë,Kosovë,Kursi Intensiv, Mbrojtja nga Rrezatimi në fushën e ekspozimit mjekësor

Aftesimi në pavarësimin prefesional, në rradhë të parë menagjimi  ,diagnostikimi dhe shërimi i  pacientëve  ,edukimi i vazhduar në aftësimin e aplikimit dhe manipulimit të radiofarmaceutikëve dhe mjeteve imazherike

Poliklinika private “Diagnostika Plus”

Doktor i Mjekësisë përgjithshme

Aftesimi dhe edukimi professional, si mjeke e praktikës së përgjithshme, trijazhimi i pacientëve me ndikim në baza të  Etikës Mjekësore

Fakulteti i Mjekësisë Prishtinë

Serbokroatisht, Anglisht, kuptoj Turqishten

Prej 01.01.2006 jamë anëtare e EANM (Associacioni Evropian I Mjekesise Nukleare)Viena Austrise,dhe pjesëmarrëse në Kongrese Ndërkombëtare ,simpoziume ,trajnime dhe kurse të organizuara në kuadër të   këtij Associacioni.

Prej 21.06.2016 ESR 2016 membership, anëtare e Shoqatës Evropiane të Radiologëve

Kam marrë pjesë në shumë Simpoziume,\Konferenca,Kongrese, Seminare,kurse dhe trajnime në fushën profesionale dhe shkencore,në kuadër të edukimit të vazhduar professional ,në vend dhe jashtë vendit (shih te bashkengjitura)

“Paraqitja scintigrafike e Stress Fracturave  në shoqerin tonë”,ligjeruese

“Appereance of “cold”Metastases in varierty Neoplasm,autore

“Lesionet solitare të scintigrafia e skeletit-Potencial i metastazave te Ca-mammae,autore

“Incidence of Hypothyreoidism in Patient with Toxic Nodular Goiter treated with 131-J”,autore

“Short Terms outcome of differentiated Thyroid cancer patient in Kosova” koautore

“Hypercalccemia as early diagnostic parameter of bone metastases”  koautore

“Radioiodine treatment of Bone metastasis in Patients with Breast cancer”si autore dhe koautore”

“SPECT Scintigrafia e Perfuzionit të Miokardit”,lecture”

“Renal Scintigraphy in pediatric patient-Scintigrafia e veshkeve ne pacientet pediatric” autore

“The importance of the Myocardial perfusion scan (MPI) in evaluation of

patients after Percutaneous Coronary Intervention (PCI)”, Poster Prezentimi

“Myocardial perfusion imagin in our patients”,Poster prezentimi

“Scintigrafia Dinamike e veshkave me DTPA, “autore

“Myocardial Perfussion Imaging in our Patients after PCI”,Poster prezentimi

“Roli i Mjekësisë Nukleare në detektimin e metastazave të karcinoma e gjirit- Përparësit dhe kufizimet e teknikave imazherike “ ligjeruese  

“ Scintigrafia Hepatobiliare  dhe Evaluimi i sëmundjeve të mëlçisë” ligjeruese

“Menaxhimi I Aksidenteve Radioaktive dhe Dekontaminimi I Zonës”

“Puna në Laborator te “Nxehte”

“Eluimi, Matja e Aktivitetit të Dozës, Markimi dhe Përgaditja e Dozes radioactive per Aplikim”

“Monitorimi I Rrezatimit Radioaktiv ne Laboratorin e “Nxehte”

“Aplikimi I Dozes radioactive ne Paciente”

“Puna ne Pultin Komandues te Gamma Cammera-Ekazaminimi I Pacientit”

“Pergaditja e Pacientit per Ekzaminim-dhenja e dozes ekzaminimi etj”

“Dokumentacioni i Pacientit-Formulari, per Ekzaminim, Regjistrim ne Protokole te caktuara”

“Perdorimi i Instrumenteve Monitoruese te RRezatimit ne Hapesiren e Mjekesise Nukleare”

“Bazat e Mbrojtjes nga Rrezatimi radioaktiv”, Të gjithe si autore dhe ligjëeruese

  “Mbrojtja  nga Rrezatimi dhe Siguria e Pacientëve në Praktikën e Mjekësisë Nukleare”autore

“Hepathobiliary Scintigraphy in assessing neonatal  and idiopathic cholestasis in infants and children”

“Melanoma Malinje e syrit” case report, autore

“hydronephrosis in children and kidney dynamic  scintigraphy”lecture

  “Hepathobiliary Scintigraphy in assessing neonatal  and idiopathic cholestasis in infants and

   children”(pjesa e dyte), lecture

“Metastazat në eshtra nga Melanoma Malinje e syrit(case report)” lecture

Pjeswmarrëse 13-17.10.2018,31 –st Annual Congress of the Europian Association of Nuclear Medicine-EANM Dusseldorf/Germany

SHARE
Previous articleFlutura Mazreku
Next articleKeijiro Suga

LEAVE A REPLY