Ivan Hristov

Ivan Hristov

2927
0
SHARE
 • Ivan Hristov was born in 1978. He is the author of the poetry collections Farewell, Nineteenth Century (winner of the prize for best poetic debut from the National Southern Spring Competition 2002) and Bdin (winner of the national literary prize Svetlostruy 2006, in 2015 “Bdin” was published in Turkey), as well as the academic monograph The Sagittarius Circle and the Idea of the Native (2009) and the music album Attempt at remembrance (2005). In 2009, he received first prize in a poetic marathon at the Goran Springs Festival in Croatia. In 2011, two of his poems from Bdin were included in the prestigious American anthology of literature in translation, Two Lines. He has participated in numerous international literary festivals, while his poetry has been translated and published in more than ten languages. Since 2010, he has been a member of the organizing committee for the international Sofia: Poetics festival. In 2013 his third poetry book American poems was published . In 2016 in Romania was published the book Bdin, followed by American poems which contains his last two poetry books. He currently works at the Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences.

   

  Иван Христов

  ИЗ „АМЕРИКАНСКИ ПОЕМИ”

  преводач: Анджела Родел

  редактор: Владимир ЛевчевИздателство за поезия „ДА”, София, България, 2013 

  Ivan Hristov

  FROM “AMERICAN POEMS”

  Angela Rodel: translator Vladimir Levchev: editorDA poetry publishing, Sofia, Bulgaria, 2013   

   

  Singer

   

  Всичко това се случи

  на брега на едно езеро

  в щата Уисконсин,

  когато влязох

  в къщата на Лари

  и в хола,

  зад една витрина,

  зърнах една стара

  шевна машина

  Singer.

  Веднага спомените

  нахлуха в главата ми.

  И моята баба имаше

  такава машина

  и вероятно

  от дългото ползване

  съвсем се беше

  уподобила на нея.

  Ето нейното рамо –

  легло за плочка на Singer,

  ето косата й бяла –

  ремък с протрити стени,

  ето ръцете й тънки –

  водач и носач за конеца.

  Сръчна като совалка,

  със зъби за зиг-заг,

  с гърбица – възвратна пружина

  и бемка иглодържач,

  имах баба – концеопъвач.

  Тогава, изведнъж се замислих –

  Ти си прав, приятелю Лари,

  разликата между настояще

  и минало

  се изразява

  в отношението между

  живия спомен

  и мъртвия експонат.

   

   

   

  Singer

   

  All of this took place

  on the shores of a lake

  in Wisconsin,

  when I entered

  Larry’s house

  and in the living room,

  behind glass,

  I caught sight of an old

  Singer

  sewing machine.

  Memories immediately

  burst into my head.

  My grandmother also had

  such a machine

  and most likely

  from long use

  she had come to resemble

  it completely.

  There’s her shoulder –

  the Singer’s machine bed,

  there’s her white hair –

  a belt with frayed walls,

  there are her thin hands –

  a presser foot and feed dog.

  As deft as a shuttle,

  with zigzag teeth,

  with a spool-pin hump,

  and a needle-bar mole

  I had a bobbin-winder grandmother.

  Then I suddenly thought –

  You’re right, Larry, my friend,

  The difference between present

  and past

  is expressed

  in the relation between

  living memory

  and dead exhibit.

   

   

  Panera Bread

   

  Поръчах някакъв сандвич,

  помолих за вода

  и тя ми подаде

  малък

  космически кораб.

  Зачетох се.

  Моля,

  върнете

  след

  употреба.

  Една малка червена

  лампа

  подсказваше,

  че нещо работи.

  Веднага се обърнах

  към Дъглас.

  От него разбрах,

  че този уред

  ще ме осведоми,

  когато сандвичът

  е готов.

  Аз сега,

  защо ги пиша

  тези работи?

  Нищо!

  Просто искам

  да посветя

  това стихотворение

  на всеки,

  който е мислил,

  че такова нещо

  не съществува.

   

   

   

  Panera Bread

   

  I ordered a sandwich,

  asked for some water

  and she handed me

  a tiny

  spaceship.

  I stared at what was written there.

  Please

  return

  after

  use.

  A small red

  light

  hinted

  that something was working.

  I immediately turned

  to Douglas.

  He explained

  that this device

  would tell me

  when the sandwich

  was ready.

  So why

  am I writing

  these things now?

  No matter!

  I just wanted

  to dedicate

  this poem

  to everyone

  who has ever thought

  that such a thing

  does not exist.

   

   

   

   

  Керъл и орлите

   

  Разказваше ми

  как орлите

  се спуснали

  от покрива

  на нейната

  къща,

  точно там –

  към езерото,

  където тя

  живееше

  и на брега,

  на което

  имало риба.

  В този момент

  Керъл

  била на терасата

  и орлите

  прелетели

  над главата й.

  Разказваше

  и се смееше,

  като дете.

  Никога не съм

  мислил,

  че някой може

  да разказва

  такава

  история

  и да се смее

  точно така,

  като дете.

   

   

   

  Carol and the Eagles

   

  She was telling me

  how the eagles

  swooped down

  from the roof

  of her

  house,

  right there –

  towards the lake,

  where she

  lived

  and on the shore,

  where there

  were fish.

  At that moment

  Carol

  was on the deck

  and the eagles

  flew

  over her head.

  She was telling me

  and laughing,

  like a child.

  I would never

  have thought

  that someone could

  tell

  a story

  like that

  and laugh

  just like that,

  like a child.

   

   

   

  Стийв

   

  И ние стояхме

  в средата

  на Залезното

  езеро

  и мълчахме.

  Светлината

  пречупваше

  нашите

  сенки,

  така както

  времето

  пречупва

  нашите

  спомени.

  Аз бях вгледан

  в гладката вода,

  а той

  в своя екран,

  който показваше

  колко на брой

  риби

  има на дъното.

  И Господ, навярно,

  гледа така

  своя екран,

  Стийв.

  И се чуди,

  кой от нас

  ще се хване.

   

   

   

   

  Steve

   

  And we were sitting

  in the middle

  of Sunset

  Lake,

  silent.

  The light

  was refracting

  our

  shadows,

  just as

  time

  refracts

  our

  memories.

  I was staring

  at the still water,

  and he

  at his screen,

  which showed

  how many

  fish

  there were down below.

  And God is probably

  looking at

  his screen, too,

  Steve.

  And wondering

  which of us

  will bite

   

   

 • Ролър дерби

   

  Ролери

  Два отбора

  От около десет души

  Играе се предимно

  От жени

  Две полувремена

  От петнайсет минути

  Обикаляне в кръг

  Две от жените

  Имат звезда

  На главата

  Целта е

  Да спреш

  Чуждата звезда

  И да пуснеш

  Твоята

  Чувствам се изгубен

  В тази нежна корида –

  Смес от агресия

  И красота

  Къде е

  Моята звезда?

   

   

   

  Roller Derby

   

  Roller skates

  Two teams

  Of a dozen players each

  Played mainly

  By women

  Two fifteen-minute

  Halves

  Skating around in a circle

  Two of the women

  Have stars

  On their heads

  The goal is

  To stop

  The other team’s star

  And to help yours

  Get ahead

  I feel lost

  In this gentle corrida –

  A mix of aggression

  And beauty

  Where is

  My star?

   

   

   

  Самолети

   

  И ние стояхме

  на брега на едно езеро

  в щата Минесота

  и правехме плаж –

  жена ми, дъщеря ми и аз.

  На всеки кръгъл час

  трябваше да излизаме

  от водата,

  а на всеки пет минути

  над главите ни

  прелитаха самолети.

  Замислих се.

  Как беше възможно

  да се озовем тук,

  толкова близо

  до гнездото

  на тези чудовища

  и на всичкото отгоре,

  да правим плаж?

   

   

   

   

  Airplanes

   

  And we were standing

  on the shore of a lake

  in Minnesota

  playing on the beach –

  my wife, my daughter and I.

  Every hour on the hour

  we had to get out

  of the water,

  and every five minutes

  airplanes would fly

  over our heads.

  I thought about it.

  How could we possibly

  have ended up here,

  so close

  to these monsters’

  nest,

  and we’re playing on the beach

  on top of everything?

   

   

   

  Ангел в самолета

   

  “Има нещо гнило в хляба ни

  така както има нещо гнило

  в Дания”

  каза ми

  “И кафето е студено

  като бреговете на Исландия”

  Но какво значение има

  казах си

  Но какво значение има

  това

  за нашето щастие

  Напоследък често

  ме спохожда

  лош сън

  казах ти

  дъщеря ни пада

  и си удря коляното

  и този път беше така

  но когато се събудих

  видях

  ангел в самолета

   

   

  Angel in the Airplane

   

  “Something is rotten in our bread,

  just as something is rotten

  in the state of Denmark”

  she told me

  “And the coffee is as cold

  as the shores of Iceland”

  But what does that matter

  I said to myself

  What does that matter

  for our happiness

  Lately I’ve often

  been visited

  by a bad dream

  I told you

  our daughter falls

  and scrapes her knee

  and it was the same this time

  but when I woke up

  I saw

  an angel in the airplane

   

 • Име: Иван Христов
 • Дата на раждане: 16 февруари 1978
 • Място на раждане: гр. Борово
 • christoff78@abv.bg
 • http://ilit.bas.bg/bg/hristov-ivan.html
 • http://bg.linkedin.com/in/ivanhristov
 • https://ivanhristov.wordpress.com
гл. ас. д-р Иван Христов

ОБЛАСТ НА НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

 • Нова и съвременна българска литература; модернизъм и посмодернизъм; митология и антропология; философия и социология

ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ЛИТЕРУТУРНА ИЗЯВА:

 • поезия, есеистика, критика

ОБРАЗОВАНИЕ:

 • 2009 – Доктор по филология. Тема на дисертацията: Кръгът “Стрелец” и идеята за родното
 • 2008-2005 – Редовен докторант в Секция по нова българска литература – Институт за литература, научен ръководител – ст.н.с. д-р Пенка Ватова
 • 1996-2001 – Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, спец. Българска филология
 • 1991-1996 – Национална Априловска гимназия, спец. Култура, естетика, изкуствознание

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН

 • 2010 – главен асистент
 • 2009 – литературен сътрудник

УЧАСТИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

 • “Периодика и литература” (ИЛ-БАН) – 2006 –
 • “Актуални прочити на новата българска литература” (ИЛ-БАН) – 2007–
 • “Българският модернизъм: мирогледни и естетически позиции, полемики и равносметки” (ИЛ-БАН) – 2007 – 2009 Подпроект „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“, финансиран от ФНИ, МОМН – 2012 –
 • “Литература и политика” (ИЛ-БАН) – 2009
 • „Подрепа за развитие на научния потенциал на млади учени-хуманитаристи и укрепване на професионалните им контакти със световно утвърдени учени в тяхната научна сфера“ (ИЛ-БАН) – 2009 – 2011
 • „Литература и география“ (ИЛ-БАН) – 2012 –
 • Българска литература създадена от жени – история, статус, тенденции – (ИЛ-БАН) – 2014

УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

 • 2009 – Word Express – проект за литературен обмен в Югоизточна Европа на британската фондация „Литература през граници“ –
 • 2013 – „Поезията свързва хората – моето любимо стихотворение” –  проект на фондация „Евенс“, Белгия
 • 2014 – Европейски ценности в творчеството на български и македонски литературни творци през XXв. (съвместно с македонски университети и МАНУ)

КНИГИ:

 • Сбогом, деветнайсти век 2001 (поезия) Академичен център за литература и култура
 • Бдин 2004 (поезия) ИК Жанет 45
 • Кръгът „Стрелец“ и идеята за родоното 2009 (научно изследване) Карина М
 • Американски поеми 2013 (поезия) Издателство за поезия „ДА”

ДИСКОГРАФИЯ:

 • Опит за запомняне 2005 (музикален албум) ИК Стигмати

ПО-ВАЖНИ СТУДИИ И СТАТИИ:

 • Мотивът змейова сватба и българският модернизъм // сб. Изкуствоведски четения 2007 / Ред. Клер Леви, Българска академия на науките, Институт за изкуствознание София 2007, с. 72
 • Пенчо Славейков. Модернисткото разбиране на понятието родно // сп. Български език и литература / Ред. Огняна Георгиева-Тенева – кн. 3, София, 2008, с. 46, също и на http://liternet.bg/publish14/i_hristov/pencho_sl.htm
 • Гълъбов versus Ботев. Идеята за родното // Не съм от тях. Канонът на различието: Сб. в чест на 70-год. на проф. д. ф. н. Никола Георгиев – София, 2009, с. 69, също и на http://liternet.bg/publish14/i_hristov/gylybov.htm
 • Кръгът „Стрелец“. Осмислянето на традицията // сп. Литературна мисъл /Ред. проф. д. ф. н. Радосвет Коларов. – София, 2009, с. 93, също и на: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=17607&Level=1
 • Извънканоничната литература на 20-те години // сб. Представи за българския литературен канон Х – ХХ век. / Ред. доц. д-р Сава Сивриев. – Шумен, 2009, с. 144
 • Атанас Далчев и социалистическият реализъм – несъответствия в метода // сб. Антитоталитарната литература: преодоляване на тоталитарния маталитет / Ред. ст. н. с. І ст. д-р Вихрен Чернокожев – Институт за литература София 2009, с. 43
 • Кръгът „Стрелец“ и Никола Фурнаджиев // Годишник на филологическия факултет на ЮЗУ Неофит Рилски, том 7, Благоевград 2009, с. 199, също и на:
  http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=17606&Level=1
 • Гео Милев. Авангардисткото разбиране на понятието родно: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=16394&Level=1
 • Кръгът „Стрелец“ и Елисавета Багряна. Идеята за родното: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=16393&Level=1
 • Освалд Шпенглер и българската литература от 20-те години. Между Изтока и Запада“// Сб. Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст” Сегедски университет, Унгария 2009, под печат, също и на
  http://liternet.bg/publish14/i_hristov/osvald-shpengler.htm
 • Сирак Скитник. Между храма и улицата // сб. Сирак Скитник в българската култура между двете световни войни / Филологически факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”. Унив. изд. „Неофит Рилски”, 2010, ISBN 9789546807137, стр. 134-146
 • Критическите проекции на кръга „Стрелец“. Между критика и проповедника // сб. Критическото наследство на българския модернизъм. (Как го четем сега) / Състав. и ред. Едвин Сугарев, Елка Димитрова, Цветанка Атанасова. – Институт за литература 2011, с. 294, също и на: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=16395&Level=1
 • Змейова сватба – по следите на един мотив в българския литературен модернизъм // онлайн сп. Българска наука / бр. 37, май 2011 г.: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11483
 • Българският литературен модернизъм – родно и женско // сб. Маргиналното за/в литературата / Институт за литература БАН, София 2011 г. стр. 313-324, ISBN 978-954-8712-76-7 също и на: http://liternet.bg/publish14/i_hristov/rodno-zhensko.htm
 • Дебатът „Стрелец” – Лилиев и въпросът за края на българския символизъм // Литертурознанието като отговорност / Сб. в чест на 60-год. на Рая Кунчева, Пловдив 2012 г., стр. 180-190, ISBN 978-954-8238-40-3
 • Сирак Скитник и Аладиновата лампа // сб. 130 години от рождението на Сирак Скитник, Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2013, приета за печат, също и на: http://bgmodernism.com/our_modernism/ivan_hristov
 • „Запознайте се с България през американски очи. Делото на Рувим Маркъм // Сб. „САЩ като културна метафора на модерността. – Феноменът САЩ и българската култура и литература; българо-американски литературни отражения (ХХ–ХХІ век)”, 10 декември, 2014, София, приета за печат.
 • „Кръгът „Стрелец”: памет и идентичност” // сб. „Езици на паметта в литературния текст”, СУ „Св. Кл. Охридски”, София, 2014 г. стр. 167-174, ISBN 978-619-00-0111-9
 • Концепцията за време и идентичност на кръга „Стрелец”// Сб. „Българско и модерно (към изучаването на новата българска литература)”, София 2014 г. стр. 267-276, ISBN 978-954-8712-94-1
 • Крехка ваза от най-чист алабастър – женската тема в българската литература между двете световни войни // сп. Библиотека, СУ, НБКМ, София 2015, приета за печат

http://ilit.bas.bg/bg/hristov-ivan.html

URL2:

http://bg.linkedin.com/in/ivanhristov

URL3:

https://ivanhristov.wordpress.com

 

LEAVE A REPLY