Atid Aida

Atid Aida

2899
0
SHARE

Atid Aida, de son vrai nom Aferdita Hajda (née en 1974), habitante de Lausanne en Suisse depuis 1977, est originaire du Kosovo.
Issue d’une famille modeste, Atid commence à peindre dans la cave de ses parents en 1987, à Yverdon. Avec du matériel expérimental, des toiles recyclées et des tissus bâchés, elle bricole ses premières recherches artistiques, et développe son style en autodidacte, aussi discrète qu’assidue. Craies, huiles, encre de Chine, fusain, acrylique, tout lui sert de catalyseur. Dans une quête de mémorisation constante, tout le long de sa vie, elle scrute le monde. Du regard elle capte un instant, une émotion, un besoin, et le fouille intimement jusqu’à l’aboutissement en couleurs d’un résultat libératoire, comme un exutoire à bras-le cœur, intense, de son ressenti ultra-sensible de tout ce qui l’entoure, de tout ce qui lui manque, de ceux qu’elle a perdu et des désirs qui la portent.
Il y a quelques année, ses fils, encore tout jeunes l’encouragent à développer sa pratique artistique : puisque leur appartement est un véritable atelier, que leur cuisine est toujours remplie de peintures et de plusieurs toiles en cours de réalisation, puisque leur mère peint quotidiennement avec passion depuis toujours, il s’agit maintenant qu’elle se fasse connaître !
C’est donc avec beaucoup de simplicité qu’Atid commence à dévoiler ses œuvres au public.
2013, Restaurant du Flon, Lausanne: première exposition avec et sur l’initiative de l’artiste Jules d’Andrès.
Sur le thème de la musique.
2014, deux nouvelles expositions, l’une au Café du Château d’Yverdon-les-Bains, sur le thème des musiciens. L’autre au Restaurant du Java à Lausanne, sur le même thème, ajoutée d’une série de portraits.
2015, exposition collective au CPA à Lausanne. 3 abstrait sur papier. Thème: l’argent et les choix,(FENÊTRES DE KUNDERA) et les sans abris.
2016, en juin, à la Galerie des Citrons Masqués, à Yverdon-les-Bains, « Pulsion artistique », divers thèmes, techniques, formats et structures,
aujourd’hui, jusqu’au 17 décembre 2016 avec vous, une nouvelle exposition sur le thème « Du baiser à l’inconnu ». En référence à Guy de MAUPASSANT et surtout à son parcours de vie.
D’autres expositions sont signées pour les années à venir.

Atid Aida, emri i vërtetë i të cilit Aferdita Hajda (lindur 1974), banor i Lozanës në Zvicër që nga viti 1977, është me origjinë nga Kosova.
I lindur në një familje modeste, Atid filloi pikturë në bodrumin e prindërve të tij në vitin 1987 në Yverdon. Me pajisje eksperimentale, kanavacë riciklohen dhe pëlhura pëlhurë gomuar, ajo tinkers hulumtimin e tij të parë artistik, dhe zhvilluar stilin e tij vetë, si qu’assidue diskrete. Shkumës, vajra, ngjyrë, qymyr druri, akrilik, çdo gjë shërben si katalizator. Në një përmendësh të vazhdueshme kërkim, gjatë gjithë jetës së saj, ajo kontrollon botën. Ia ngul sytë ajo kap një moment, një emocion, një nevojë, dhe të kërkoni tërësisht deri në rezultatin e ngjyra shkarkohet rezultat, si një prizë të rrumbullakët të zemrës, intensiv, i tij ultra-sensitive ndjerë të gjithë ajo që e rrethon atë, çdo gjë u mungon, ata që i ka humbur dhe dëshirat që veshin.
Ka disa vit djali i tij, ende i ri inkurajuar atë për të zhvilluar praktikën e tij artistik: që nga banesa e tyre është një punëtori vërtetë, kuzhinë e tyre është gjithmonë plot me piktura dhe disa piktura në progres, pasi nëna e tyre pikturuar çdo ditë me pasion gjithmonë, ajo tani është bërë e di!
Kështu është edhe me shumë thjeshtësi qu’Atid fillon të zbulojë veprën e tij në publik.
2013 Restaurant Flon, Lausanne Ekspozita e parë me të dhe me iniciativën e Jules Andres.
Në temën e muzikës.
2014, dy ekspozita të reja, njëra në Café du Château d’Yverdon-les-Bains, në temën e muzikantë. Java tjetër në restorant në Lozanë, në të njëjtën temë, ka shtuar një seri të portreteve.
2015 Grupi ekspozitë CPA në Lozanë. 3 abstrakte në letër. Tema: para dhe zgjedhje, (WINDOWS Kundera) dhe të pastrehë.
2016 në qershor në Sallën e Lemons fshehur në Yverdon-les-Bains, “artistike” Pulsion ndryshme temat, teknikat, formatet dhe strukturave,
sot deri më 17 dhjetor 2016 me ju, një ekspozitë të re në temën “Nga puthje të panjohur.” Duke iu referuar Gi dë Mopasan dhe sidomos udhëtimin e tij të jetës.
Ekspozita të tjera janë nënshkruar në vitet e ardhshme.

Pikturat nga Aida

expo

piktura-2

piktura-3

piktura-4

piktura-5-6

piktura-7

piktura-8

piktura-9

piktura

Katalogu & Mediet

katalogu

katalogu2

media

SHARE
Previous articleMulaim Shehu
Next articleBasri Çapriqi- Kosovo

LEAVE A REPLY