Bodrumet e Rahovecit

Bodrumet e Rahovecit

8680
0
SHARE

Linku direkt te:
Bodrumi i vjeter

RRETH NESH
Bodrumi i Vjetër – Rahovec është themeluar në vitin 1953 si Kooperativ bujqësore me emrin “Kosova Vera” – Rahovec.
Veprimtaria kryesore është prodhimi i verërave dhe pijeve alkoolike.
Me privatizimin e Bodrumit të Vjetër në vitin 2006 vazhdoi veprimtarin e njëjt si pronë private nën emrin Bodrumi i Vjetër i cili funksionon në kuadër të ndërmarrjes HAXHIJAHA në Rahovec.
Në kohën kur kjo ndërmarrje është privatizuar ishte jashtë funksionit dhe mjaft e rënuar,
Kështu që kompania HAXHIJAHA brenda një periudhe shumë të shkurt arriti që ta rindërtoj dhe ta rimëkëmbë, duke e pajisur me teknologji bashkëkohore për pranimin dhe përpunimin e rrushit dhe prodhimin e verës dhe rakis, sipas standardeve bashkëkohore.
Duke filluar nga një sistem pneumatikë për shtrydhjen e rrushit dhe fermentimin e tij në tanqe inoksi, ku është ndërtuar sistemi për fermentim me temperature të kontrolluar, ne besojmë se paisjet tona dhe përvoja jonë janë të denjë për verë kulminante dhe cilësore nga rrushi i shkëlqyer që kultivohet në tokën tonë. Një sasi e përzgjedhur e verërave tona të kuqe janë të vjetëruar në kushte optimale në fuqi lisi 225 litër (Barrique).
Zona vreshtare e Rahovecit bën pjesë në nënregjionin jugor të regjionit vreshtar të Kosovës dhe i përket zonave më të spikatura të vreshtarisë dhe veraris Kosovare.
Ekzistojnë dëshmitë se në këtë trevë rrushi është kultivuar qysh në kohën Ilire, para 2000 vite.
E tërë vreshtaria e kësaj zone shtrihet në terrenet kodrinore në lartësinë mbidetare prej 340 – 600 metra.
Klima e mesme kontinentale e gërshetuar me rrymë mesdhetare e bën këtë zonë vrashtare shumë specifike dhe e karakterizon si të veçant për prodhimin e rrushit dhe verërave të cilësisë shumë të lartë, gjegjësisht atyre kulminante.
Pra, falë kushteve agroekologjike ideale, teknologjisë më të përsosur, si dhe kuadrit profesional, Bodrumi i Vjetër në Rahovec vazhdon ta ruaj traditën dhe të prodhojë verëra me gjenezë gjeografike me cilësi të lartë në përputhshmëri me standardet Evropiane siç janë: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Vranç nga varietetet e kuqe, kurse prej varieteteve të bardha Chardonnay, Riesling Rhine, Riesling Italian dhe, prodhimin e pijeve të forta alkoolike: Brandy i Kosovës, Darda Extra, dhe Darda, gjithnjë duke pas parasysh tendencën e rritjes së paletës me prodhimet tjera.
Prej ri-fillimit (Ri funkasionalizimit) në vitin 2006 prodhimet tona çdo vitë shënojn ngritje të cilësis gjë që argumentohet edhe me shpërblime që marrin verërat tona si: Medalje e artë në Republikën Çeke 2016, Slloveni 2016, Shqipëri 2012 (Shqiponja e artë), dhe shpërblimet tjera në Londër – Britani të Madhe 2010, 2012, Dyseldorf – Gjermani 2012, Hong Kong 2012 etj, të gjitha këto kanë ndiku që prodhimet tona të eksportohen në Bashkimin Europian, Japoni dhe vendesh fqinje, ku një herit dëshmojm për verëra kulminante dhe cilësore.
ABOUT US
Old Cellar (Bodrumi i Vjetër) – Rahovec is established in 1953 as the Agricultural Co-operative named “Kosova Vera” – Rahovec.
Main activity was the production of wines and alcoholic beverages.
With privatization in 2006 continued as the private property under the name Bodrumi i Vjetër (Old Cellar) the unit operate within the HAXHIJAHA Company.
At time when it was privatized, enterprise was out of function and enough ruined.
So Company HAXHIJAHA within a short period managed to rebuild and revive, equip with modern technology for the receipt and processing of grapes and producing wine and brandy, fulfilling the contemporary standards.
Ranging from a pneumatic system for the squeezing grapes and its fermentation in stainless steel tanks, which was built for cooling and heating system during fermentation, we believe that our equipments and our experience are worthy of high-quality wine and grape quality from our excellent land. A selected amount of our red wines are aging in oak barrels applicable conditions in 225 liter (Barrique).
Viticulture area of Rahovec is part of southern sub region in viticulture region of Kosovo and the most prominent areas of Kosovo vineyards and winery.
There is evidence that in this region is cultivated grapes since the Illyrian times, before 2000 years.
All vineyards of this area lie down in hilly terrain at an altitude of 340 to 600 meters.
The moderate continental climate combined with the Mediterranean stream makes this viticulture area very specific and as a special characteristic of grape and wine quality very high, I e those peak.
So, thanks to the ideal agro ecological conditions, perfect technology and professional staff in Old Cellar (Bodrumi i Vjetër) tradition continues to maintain and produce wines with geographical genesis of high quality in accordance with European standards. Red varieties are as follow: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Vranac. White variety are as follow and white varieties of Chardonnay, Rhine Riesling, Riesling Italian and production of hard drinks: Brandy Kosovo, Darda Extra, and Darda, always taking into account the growth trend of pallets with other products .
Since re-starting (re function) in 2006 our products every year, mark an increase in quality which argued the bonuses that take our wines as: Gold medal in the Czech Republic 2016, Slovenia 2016, Albania 2012, and other rewards in London – Great Britain 2010, 2012, Dusseldorf – Germany 2012, Hong Kong 2013, etc., all these have influenced our products are exported to the European Union, Japan and neighboring countries, where a witness herit for peak and quality wines.

unnamed-1

unnamed-2

unnamed-3

unnamed

Shulina Vinery

Stone Castle

SHARE
Previous articleKadri Durguti
Next articleMarco Cinque

LEAVE A REPLY